www.gva.es

estàs en: Dades personals

Tancar
Fitxa de l'usuari

Aviso importante: Para alumnos con NIE‚ introducir el número con la letra inicial (X o Y) en la casilla "NIF/DNI" y la letra en la casilla "Letra del NIF/DNI". Para alumnos con pasaporte comunitario‚ introducir su número precedido de letra A en la casilla "NIF/DNI".

Dades personals
Dades del sistema
Preferències de l'usuari
Dades del treball
Dades acadèmiques

Les dades de caràcter personal continguts en este formulari podran ser inclosos en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com titular responsable del mateix, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se li informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Peronsal (BOE núm. 298, de 14/12/1999).


D'acord amb el que disposa l'article 5 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic (DOCV núm. 6.376 de 14.10.2010) , dóna la seua autorització perquè l'administració obtinga directament la comprovació de les seues dades d'identitat (DNI) i, si és el cas, de residència. Cas de no subscriure la corresponent autorització, l'interessat estarà obligat a aportar els documents en els termes exigits per les normes reguladores del procediment (desmarca la casella en cas de no autoritzar)